fbpx
Bodrum, Muğla, TÜRKİYE
+90-544-338 39 87

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Taraflar
İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi (“Kullanım Sözleşmesi“), Somut Medya İnternet Reklamcılığı ile www.somutmedya.com websitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Websitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
Kullanıcı, Websitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Tanımlar
Kullanıcı: Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanarak, SMİ tarafından satışa sunulan mal ve/veya hizmetleri satın alan tüzel veya gerçek kişiyi ifade eder.

SMİ: Somut Medya İnternet Reklamcılığı

SMİ Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, SMİ tarafından, Websitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Üye: Websitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Websitesi’nde sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Ürün: Websitesi’nde SMİ tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

Websitesi: www.somutmedya.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından veya münferit alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Websitesi’nde sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak SMİ tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak SMİ tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktadır.

Kullanıcı SMİ’nı ziyaret ederek kullanım koşullarını okuyup anladığını ve kabul ettiğini belirtmiş olur. SMİ ziyaretçi ve kullanıcılarına ihbar etmeden kullanım koşullarını güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanım koşullarının düzenlenmiş hali için ihtiyaç duyulan bağlantı menü olarak yayın süresince ana sayfada yer almaktadır.

SMİ’nın fikir, makale, altyapı genel olarak telif ve öteki her türlü hakları Somut Medya İnternet Reklamcılığı’na aittir. Kullanıcılar, ziyaretçiler ve diğer üçüncü taraf şirket ve uygulamalar SMİ’da yer içeriğe yönelik herhangi bir hak iddia edemez.

Ziyaretçi SMİ’da yer almış makaleleri SMİ’dan yazılı izin alarak ve açıkça kaynak göstererek, içerisinde herhangi bir editleme yapmadan kullanabilir. İçerikten faydalanmak isteyen ziyaretçi ve kullanıcı, internet ve başka dijital mecralardaki kullanımlarda SMİ’na aktif bağlantı paylaşacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı SMİ’da yer alan makaleyi internet ortamları dahil olmak üzere baskılı materyaller, DVD, CD, PDF gibi herhangi bir ortamda ticari amaç güdecek biçimde kullanamaz. SMİ yöneticileri ve kullanıcıları tarafından oluşturulmayan, başka mecralardan elde edilen içerik bu hükmün kapsamı dışındadır.

SMİ kullanıcılarına sunmuş olduğu ve kendisi tarafından üretilmeyen içeriklerde nereden alındığını ve kim tarafından yazıldığını referans göstererek kullanmaktadır. SMİ’da paylaşılan ve üçüncü şirket ve şahıslar tarafınca üretilmiş içeriğe dair SMİ’nın hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Olası bir içerikte telif hakkı ihlali olması halinde SMİ’na yapılacak taleplerde içerik araştırmalar yapıldıktan sonra en çok 5 iş günü içerisinde yayından kaldırılacaktır.

SMİ yasalara ve genel terbiye kurallarına uygun içerik yayınlamaktadır. Web sitemizde paylaşılan yasalara veya terbiye kurallarına aykırılık olması halinde SMİ’na yapılacak taleplerde içerik en fazla 5 iş günü içerisinde içerik yayından kaldırılacak ve/veya düzenlenecektir. Bunlarla birlikte SMİ’da yayımlanan içerikteki her türlü eksiklik ve hatadan, kullanıcının dolaylı yahut direkt uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarardan SMİ sorumlu tutulamayacağı gibi hak ta talep edilemez.

Kullanıcıları SMİ üzerinde içerik oluşturabilir ve bunları yayınlayabilirler. Kullanıcılar, hazırlayıp yayınladıkları makalelerden şahsen sorumlu tutulmaktadırlar, SMİ bu tarz içeriklerden dolayı sorumlu tutulamaz. SMİ kullanıcılarınca kayıt altına alınacak içerik üzerinde değişiklik yapmak, yayınlamak ya da yayından kaldırmak da dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunabilir. Kullanıcılar SMİ üzerinde oluşturdukları ve yayınladıkları içerik üzerinde hiç bir hak iddia edemez.

SMİ kullanıcının bilgisayarına virüs, truva atı ve diğer her türlü kötü niyetli programın bulaşmasından kaynaklanacak bir zarardan asla sorumlu tutulamaz.

SMİ, Websitesi’nde sunulan hizmet ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SMİ, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. SMİ’nın Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. SMİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden doğal olarak Kullanıcı sorumlu olur.

Kullanıcı SMİ’a ve resmi Google +, Pinterest, Twitter, İnstagram, Facebook, Linkedin, You Tube ve diğer sosyal medya mecralarındaki sayfalarına gönderilmiş olduğu yorum ve paylaştığı içerikten ve diğer her türlü davranışından mesuldür. Kullanıcı bu sayfada hali hazırda bulunan kullanım koşullarına, yasal düzenlemelere ve terbiye kaidelerine uygun davranacağını beyan eder. SMİ uygun görmediği yorum ve diğer her türlü içeriği kullanıcısına haber vermeden yayından kaldırma hakkına sahiptir.

SMİ kişisel olmayan bir takım kullanıcı bilgilerini sisteminde otomatik olarak toplamaktadır. Bu bilgiler sistem ve altyapının geliştirilmesi için istatistiksel veri olarak veri tabanında saklar ve kullanma hakkına sahiptir. Ziyaretçinin ve kullanıcının haberi olmadan kendisiyle alakalı kişisel data toplanmamaktadır.

SMİ’nın eksiksiz ve hatasız çalışması için internet tarayıcınızın çerezleri kabul etmesi gerekmektedir. Herhangi bir platformun bilgisayarınıza çerez kaydı yapıp yapmamasına izin vermek sizin tercihinizdedir.

SMİ sayfalarında öteki sitelere bağlantı verilebilir. Başka bir internet platformuna bağlantı verilmesi bu sitedeki içeriğin onaylandığı ya da bu içerikten sorumlu olunduğu anlamına hiçbir şekilde gelmez.

Kullanıcılar, burada yer verilen hükümlerin mobil platformlar dahil olmak üzere somutmedya.com’un faaliyet gösterdiği ve göstereceği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Somut Medya İnternet Reklamcılığı, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SMİ iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından SMİ’ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla SMİ’nın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

İş bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 İş bu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi’ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. SMİ, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, SMİ‘nın uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

Websitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.